Newdays-ShippingManager-Setup

1. Tạo vận đơn Online

 

2. Tạo vận đơn Offline

Tải File tạo vận đơn.XLS